Gedragscode

Bel&Bo wenst uitsluitend goederen aan te kopen die geproduceerd zijn onder menswaardige arbeidsomstandigheden en waarbij onderstaande arbeidsnormen steeds gerespecteerd worden.

De Arbeidsnormen zijn gebaseerd op de Conventies van de ILO (International Labour Organisation) en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

GEDRAGSCODE SOCIALE AANKOOPVOORWAARDEN BEL&BO:

Vrije keuze van arbeid: geen dwangarbeid (ILO Conventies 29 en 105).

Geen discriminatie van werknemers: ongeacht ras, huidskleur, sekse, godsdienst, politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap, nationaliteit, maatschappelijke afkomst, gebreken of handicaps (ILO Conventies 100 en 111).

Geen gebruik van kinderarbeid: er worden alleen werknemers in dienst genomen die niet langer leerplichtig zijn en in ieder geval 14 jaar of ouder zijn.

Recht op vereniging en collectief onderhandelen: het recht van alle werknemers om een vakbond op te richten of er lid van te zijn en het uitvoeren van collectieve onderhandelingen zal worden gerespecteerd. De vertegenwoordigers van de lokale vakbonden moeten toegang krijgen tot de werkplaats.

Betaling van een leefbaar loon: de lonen en uitkeringen die worden betaald voor een standaard werkweek zullen minimaal overeenkomen met de wettelijke minimumnormen of met de normen die in de bedrijfstak gebruikelijk zijn, en zullen altijd voldoende zijn om aan de basisbehoeften van de arbeiders en hun gezin tegemoet te komen en om te voorzien in een zeker vrij besteedbaar inkomen (ILO Conventies 26 en 131).

Geen excessieve werktijden: op regelmatige basis zullen de werktijden niet meer dan 48 uur per week bedragen en de werknemers zullen minimaal één vrije dag krijgen per week.

Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden: fysiek geweld of dreiging met fysiek geweld door de werkgever zijn strikt verboden. Bel & Bo verbiedt om de door haar aangekochte denimproducten te zandstralen, zelfs onder gecontroleerde omstandigheden. De werkgever dient de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers te allen tijde te garanderen (bijv. o.a. veilige infrastructuur, evacuatieprocedure, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen, enz.)Wettige arbeidsovereenkomst: steeds af te sluiten.