Actie Rode Neuzen

 

Artikel 1: Organiserende vennootschap

Fabrimode, hierna “Bel&Bo” , organiseert de rode neuzen wedstrijd ‘maak kans op een familie make-over & VIP tickets voor de Rode Neuzen Dag XL show’ (hieronder genoemd de ‘Wedstrijd’).
Deelname aan de wedstrijd is gratis en gaat door op zaterdag 26 oktober 2019.

 

Artikel 2: Deelnemingsvoorwaarden

Deelname aan deze wedstrijd staat open voor elke natuurlijke persoon (hieronder genoemd de ‘Deelnemer’), met uitzondering van medewerkers van de Organisator, Bel&Bo en de aan Bel&Bo gelieerde ondernemingen.
Deze wedstrijd is enkel voorbehouden voor onze winkels en enkel voor Bel&Bo klanten.
Deelnemers jonger dan 18 jaar hebben toestemming nodig van hun ouder/wettelijke vertegenwoordiger om deel te nemen aan de wedstrijd.
De wedstrijd  is toegankelijk voor iedere persoon, die voldoet aan bovenstaande voorwaarden en de voorwaarden zoals genoemd in artikel 3 en die antwoord heeft gegeven op de gestelde vraag van de Wedstrijd.
De niet-naleving van de deelnemingsvoorwaarden uit onderhavig reglement brengt de nietigheid van de deelname met zich mee.

 

Artikel 3: Wedstrijdverloop

De deelnemers ontvangen aankoop op 26 oktober 2019 een formulier in de Bel&Bo winkels. Dit formulier bevat één vraag en één schiftingsvraag.
Om de deelname te bevestigen dient de klant een vraag te beantwoorden waarvan één enkel antwoord correct is. In het geval van de juiste beantwoording van de vraag, zal de schiftingsvraag uitsluitsel geven over de winnaars.
Eén deelname per kopende klant en deelname enkel geldig op 26 Oktober 2019. De wedstrijd is niet van toepassing bij aankopen op de webshop

 

Artikel 4: Prijzen

De wedstrijd bevat de volgende prijs: een make-over voor 5 gezinnen twv €250/gezin en VIP tickets voor de Rode Neuzen Dag XL show. Deze show gaat door op 29/11/2019.
De prijs is niet persoonlijk en kan worden gecumuleerd en overgedragen. De gewonnen prijs is niet inwisselbaar in contanten. De prijs wordt persoonlijk overhandigd.

 

Artikel 5: Aanduiding van de winnaars

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. Tevens zal er over de uitslag van de wedstrijd worden gecommuniceerd op de Bel&Bo website. Bij weigering van de gewonnen prijs door de deelnemer of bij nietig verklaring van een deelname (een deelname aan de wedstrijd kan geannuleerd worden indien aan één van de wedstrijdvoorwaarden niet wordt voldaan), vervalt de prijs aan de eerste en gaat door naar de volgende winnaar (naar gelang de antwoorden op de schiftingsvraag). 

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

De Organisator zal alle mogelijke maatregelen nemen met het oog op de naleving van onderhavig reglement en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, indien bij overmacht of gebeurtenissen die buiten zijn wil plaatsvinden of door noodzaak gerechtvaardigd zijn ertoe gedreven wordt de wedstrijd stop te zetten, in te korten, te verlengen, uit te stellen of de voorwaarden ervan te wijzigen. Hij behoudt zich in ieder geval het recht voor om de duur van de deelname te verlengen.
De aansprakelijkheid van de Organisator is beperkt tot het aanbieden van de prijzen. 

 

Artikel 7: Bescherming van gegevens

De Organisator zal ervoor zorg dragen dat uw persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en te verwerken in overeenstemming met Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (cfr. Privacybeleid) . Elke deelnemer beschikt over een recht tot toegang, rechtzetting en schrapping van zijn persoonlijke gegevens, waarbij hij dit recht ten aanzien van de Organisator kan laten gelden middels een eenvoudige schriftelijke aanvraag die gericht is tot de voornoemde vennootschap via onderstaand adres in Artikel 8.

 

Artikel 8: Aanvaarding van reglement en betwisting van de wedstrijd

De deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van onderhavig reglement. Elke betwisting of klacht met betrekking tot de wedstrijd dient te worden gericht tot de Organiserende Vennootschap op onderstaand adres en zal in overweging worden genomen binnen een termijn van 1 maand te rekenen vanaf de afsluiting van de wedstrijd.

 

Fabrimode, Bel&Bo
Tav Isabel Van Meirhaeghe
Theo Nuyttenslaan 5
8540 Deerlijk
wedstrijd@bel-bo.be

 

Op het reglement is de Belgische wet van toepassing en alle geschillen inzake de geldigheid of interpretatie van onderhavig reglement of de uitvoering van de wedstrijd zullen onderworpen worden aan de rechtsbevoegdheid van de Belgische rechtbanken.