Wedstrijdreglement “Win een Sunparks vakantie”


Artikel 1: Organiserende vennootschap

Fabrimode, hierna “Bel&Bo” , organiseert de wedstrijd ‘Win een Sunparks vakantie twv 400€’ (hieronder genoemd de ‘Wedstrijd’).

Deelname aan de wedstrijd is gratis en begint op maandag 30 maart 2017 en loopt af op 30 april

 

Artikel 2: Deelnemingsvoorwaarden

Deelname aan deze wedstrijd staat open voor elke natuurlijke persoon (hieronder genoemd de ‘Deelnemer’), met uitzondering van medewerkers van de Organisator, Bel&Bo en de aan Bel&Bo gelieerde ondernemingen.

Deelnemers jonger dan 18 jaar hebben toestemming nodig van hun ouder/wettelijke vertegenwoordiger om deel te nemen aan de Wedstrijd.

De wedstrijd  is toegankelijk voor iedere persoon, die voldoet aan bovenstaande voorwaarden en de voorwaarden zoals genoemd in artikel 3 en die antwoord heeft gegeven op de gestelde vraag van de Wedstrijd

De niet-naleving van de deelnemingsvoorwaarden uit onderhavig reglement brengt de nietigheid van de deelname met zich mee.

 

Artikel 3: Wedstrijdverloop

De Deelnemers ontvangen tussen 30 maart en 30 april een automatische deelname (via kassaticket) bij  elke aankoopschijf van 40€  in de Bel&Bo winkels in België of via de webshop (www.bel-bo.be).

De wedstrijd wordt bekendgemaakt via affiches in de Bel & Bo winkels, op de website (www.bel-bo.be) en in de Bel&Bo folder (week 13, 2017).

Op het kassaticket staat het aantal deelnames waar de klant recht op heeft. Om de deelname te bevestigen dient de klant online (via bel-bo.be) een vraag te beantwoorden waarvan één enkel antwoord correct is. In het geval van de juiste beantwoording van de vraag , zal de schiftingsvraag uitsluitsel geven over de winnaars.

 

Artikel 4: Prijzen

De wedstrijd bevat de volgende prijzen: 10 gratis Sunparks vakanties (t.w.v. € 400).

Een klant kan 1 gratis Sunparks vakantie (t.w.v. € 400) winnen. Geldig voor Sunparks De Haan aan zee, Oostduinkerke aan zee, Ardennen en Kempense Meren. Geldig voor een Select Vakantiehuis. Geldig voor een weekend (vr - ma) of midweek (ma – vr). Geldig voor aankomsten tot en met 18 december 2017 (in Sunparks Ardennen tot en met 26 juni 2017).

De prijzen zijn persoonlijk en kunnen niet worden gecumuleerd, overgedragen of terugbetaald (ook indien zij niet worden opgenomen), noch kunnen zij worden opgenomen in vervanging van verblijven die door de winnaars reeds werden geboekt bij Sunparks. De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor geld. Het verblijf kan enkel geboekt worden buiten de Belgische schoolvakanties en feestdagen en is afhankelijk van de beschikbare data en op basis van beschikbaarheid. In de prijs is enkel inbegrepen: de huursom voor het Vakantiehuis (incl. verblijfs- en milieuheffing  en eventueel lakens). Overige kosten zijn voor rekening van de winnaar. Er wordt geen geld terugbetaald, indien de prijs voor het verblijf (bestaande uit huursom, verblijfs- en milieuheffing en eventueel lakens) minder dan € 400 bedraagt. In dit geval blijven andere eventueel bijgeboekte extra’s ten laste van de winnaar. Indien € 400 de prijs voor het verblijf (bestaande uit huursom en verblijfs- en milieuheffing en eventueel lakens of handdoeken) niet dekt, dan blijft deze meerprijs ten laste van de winnaar, alsook alle andere bijgeboekte extra’s.

Prijzen kunnen als volgt worden ingewisseld: De winnaar neemt contact op met de afdeling Reserveringen van Sunparks op het nummer 070 223 723 (€ 0,30/min.) om het verblijf te boeken. De winnaar krijgt hierbij telefonisch een reserveringsnummer. De winnaar stuurt hierna onmiddellijk de Sunparks cadeaubon, samen met een begeleidend schrijven (waarop minstens het reserveringsnummer, naam, telefoonnummer en adres van de winnaar vermeld wordt), naar het volgende adres (aangetekend): Sunparks, T.a.v. Special Reservations, Erperheidestraat 2, 3990 Peer.

 

Artikel 5: Aanduiding van de winnaars

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. Tevens zal er over de uitslag van de wedstrijd worden  gecommuniceerd naar alle deelnemers per mail.

Bij weigering van de gewonnen prijs door de Deelnemer of bij nietig verklaring van een deelname (een deelname aan de wedstrijd kan geannuleerd worden indien de aangekochte artikelen waardoor een klant recht had op een deelname aan de wedstrijd  werden teruggezonden naar Bel&Bo) vervalt de prijs aan de eerste volgende winnaar (naar gelang de antwoorden op de schiftingsvraag). 

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

De Organisator zal alle mogelijke maatregelen nemen met het oog op de naleving van onderhavig reglement en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, indien bij overmacht of gebeurtenissen die buiten zijn wil plaatsvinden of door noodzaak gerechtvaardigd zijn ertoe gedreven wordt de wedstrijd stop te zetten, in te korten, te verlengen, uit te stellen of de voorwaarden ervan te wijzigen. Hij behoudt zich in ieder geval het recht voor om de duur van de deelname te verlengen.

De aansprakelijkheid van de Organisator is beperkt tot het aanbieden van de prijzen en kan in geen enkel geval worden ingeroepen in het kader van incidenten die kunnen voorvallen tijdens het voornoemde verblijf en verplaatsingen die hiermee verband houden.

 

Artikel 7: Bescherming van gegevens

De Organisator zal ervoor zorg dragen dat uw persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en te verwerken in overeenstemming met Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer . Elke Deelnemer beschikt over een recht tot toegang, rechtzetting en schrapping van zijn persoonlijke gegevens, waarbij hij dit recht ten aanzien van de Organisator kan laten gelden middels een eenvoudige schriftelijke aanvraag die gericht is tot de voornoemde vennootschap via onderstaand adres in Artikel 8.

 

Artikel 8: Aanvaarding van reglement en betwisting van de wedstrijd

De deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van onderhavig reglement. Elke betwisting of klacht met betrekking tot de wedstrijd dient te worden gericht tot de Organiserende Vennootschap op onderstaand adres en zal in overweging worden genomen binnen een termijn van 1 maand te rekenen vanaf de afsluiting van de wedstrijd.

Fabrimode, Bel&Bo
Tav Isabel Van Meirhaeghe
Theo Nuyttenslaan 5
8540 Deerlijk

Op het reglement is de Belgische wet van toepassing en alle geschillen inzake de geldigheid of interpretatie van onderhavig reglement of de uitvoering van de wedstrijd zullen onderworpen worden aan de rechtsbevoegdheid van de Belgische rechtbanken.