Wedstrijdreglement Bel&Bo

Artikel 1: Organiserende vennootschap

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op alle wedstrijden die Fabrimode nv, hierna “Bel&Bo” genoemd, gevestigd te Deerlijk, Theo Nuyttenslaan 5 organiseert. Per wedstrijd kunnen specifieke aanvullende deelnemingsvoorwaarden gelden, indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van deze algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene.

Artikel 2: Deelnemingsvoorwaarden

Deelname aan een wedstrijd staat open voor elke natuurlijke persoon, met uitzondering van:

- medewerkers van Bel&Bo (en de aan Bel&Bo gelieerde vennootschappen),

- de gezinsleden en de familieleden tot in de tweede graad van medewerkers van Bel&Bo (en de aan Bel&Bo gelieerde vennootschappen) Deelnemers jonger dan 18 jaar hebben toestemming nodig van hun ouder/wettelijke vertegenwoordiger om deel te nemen aan de wedstrijd. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij de toestemming verkregen heeft. Bel&Bo houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door Bel&Bo opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

De niet-naleving van de deelnemingsvoorwaarden uit dit reglement, misbruik, misleiding of deelname ter kwader trouw brengt de nietigheid van de deelname met zich mee. Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.Deelname aan de wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting bij Bel&Bo, tenzij dit anders wordt vermeld in onze communicatie.Indien een deelnemingsformulier ingevuld dient te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

Een deelnemer kan maximum één maal aan eenzelfde wedstrijd deelnemen. Indien ondanks het verbod toch meerdere malen wordt deelgenomen, zal enkel de eerste deelname in aanmerking genomen worden. Dit impliceert ook dat er per deelnemer maximum één prijs per wedstrijd kan gewonnen worden. Bel&Bo kan ten allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen. De oude deelnemingsvoorwaarden blijven dan wel gelden voor de op dat moment lopende wedstrijden.

Artikel 3: Wedstrijdprijzen

Bel&Bo geeft geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Bel&Bo kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs of de wedstrijd.

De prijzen zijn persoonlijk en kunnen niet worden gecumuleerd, overgedragen of terugbetaald (ook niet indien zij niet worden opgenomen). Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten voor een event, concert, film kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie. De gewonnen prijs is niet inwisselbaar in speciën.

Prijzen moeten worden afgehaald in een Bel&Bo winkels en tussen de op het wedstrijdformulier voorziene data. Buiten deze data zullen geen prijzen meer worden uitgereikt of overhandigd.

 

Artikel 4: Aanvaarding van reglement en betwisting van de wedstrijd

De deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van het algemene wedstrijdreglement en het eventueel specifieke wedstrijdreglement. Uitslagen en beslissingen van Bel&Bo en de ev. wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Over de uitslag van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

Op het reglement is de Belgische wet van toepassing en alle geschillen inzake de geldigheid of interpretatie van onderhavig reglement of de uitvoering van de wedstrijd zullen onderworpen worden aan de rechtsbevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Bel&Bo is beperkt tot het aanbieden van de prijzen en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een technisch probleem of een probleem bij de postdiensten (vertraging, staking, beschadiging of verlies) waardoor niet kan worden deelgenomen of voor incidenten tijdens een activiteit/verblijf/event.

Bel&Bo zal alle mogelijke maatregelen nemen met het oog op de naleving van het algemeen wedstrijdreglement maar kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld indien -bij overmacht of gebeurtenissen die buiten zijn wil plaatsvinden of door noodzaak gerechtvaardigd zijn- hij ertoe gedreven wordt de wedstrijd stop te zetten, in te korten, te verlengen, uit te stellen of de voorwaarden ervan te wijzigen. Hij behoudt zich in ieder geval het recht voor om de duur van de deelname te verlengen.

 

Artikel 6 : Aanduiding winnaars

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. Tevens zal er over de uitslag van de wedstrijd worden gecommuniceerd naar alle deelnemers per mail, telefoon of social media.

Bij weigering van de gewonnen prijs door de deelnemer of bij nietig verklaring van een deelname (een deelname aan de wedstrijd kan geannuleerd worden indien de aankoop een wedstrijdvoorwaarde was en de aangekochte artikelen waardoor een klant recht had op een deelname aan de wedstrijd werden teruggezonden naar Bel&Bo) vervalt de prijs aan de eerste volgende winnaar (naar gelang de antwoorden op de ev schiftingsvraag).

 

Artikel 7: Bescherming van gegevens

Bel&Bo zal ervoor zorg dragen dat uw persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en te verwerken in overeenstemming met Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer . Elke deelnemer beschikt over een recht tot toegang, rechtzetting en schrapping van zijn persoonlijke gegevens, waarbij hij dit recht ten aanzien van Bel&Bo kan laten gelden middels een eenvoudige schriftelijke aanvraag die gericht is tot de organiserende vennootschap via onderstaand adres : Bel&Bo, t.a.v. klantendienst , Theo Nuyttenslaan 5 , 8540 Deerlijk.

De winnaars van de wedstrijd verlenen Bel&Bo wel de toestemming om, zonder dat deze laatste daartoe enige vergoeding verschuldigd is, foto’s van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van Bel&Bo. De klant geeft door deel te nemen aan de wedstrijd toestemming aan Bel&Bo om de door hem/haar ingezonden/geposte foto's te gebruiken voor online en offline publicatie -en marketingdoeleinden, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking. De klant die de foto heeft ingezonden/gepost garandeert dat alle personen die worden afgebeeld op de foto hun toestemming hebben verleend voor gebruik van de foto door Bel&Bo voor publicatie -en marketingdoeleinden. Indien minderjarige of onbekwame personen worden afgebeeld garandeert de klant dat de toestemming van de ouders/voogd werd verleend voor gebruik van de foto door Bel&Bo voor publicatie -en marketingdoeleinden. De klant, noch andere afgebeelde personen, kunnen hiervoor aanspraak maken op enige vergoeding.

 

Wedstrijd “Looks van de week”

Deel jouw favoriete Bel&Bo outfit op Instagram of onze facebookpagina met #belnbofashion en @belnbo . Elke maand wint onze favoriete look een cadeaubon van €50!*

Bel&Bo vraagt de deelnemers een foto te delen van hun favoriete Bel&Bo outfit en deze te posten op Facebook of Instagram:

- Facebook: onder de facebookpost van Bel&Bo, met de tag #belnbofashion

- Instagram: zij dienen hiervoor @belnbo te taggen in de foto en #belnbofashion te vermelden onder de foto.

Maandelijks (voor de 10de van de eerst opvolgende maand) wordt de winnaar uitgekozen op basis van origineelste foto. 1 Persoon wint een Bel&Bo aankoopbon t.w.v. maximum € 50.

De winnaar wordt voor de 10de van de eerstopvolgende maand persoonlijk op de hoogte gebracht.

 

*de wedstrijd loopt van 01/02/2020 tem 31/12/2021