Vind onze nieuwe collega en maak kans op één jaar gratis shopplezier!


Artikel 1: Organiserende vennootschap

Fabrimode, hierna “Bel&Bo” , organiseert de wedstrijd ‘Vind onze nieuwe collega en maak kans op één jaar gratis shopplezier (t.w.v. €1000)’ (hieronder genoemd de ‘Wedstrijd’).
Deelname aan de wedstrijd is gratis en begint op maandag 23 november 2020. De wedstrijd loopt tot de vacature is ingevuld.

 

Artikel 2: Deelnemingsvoorwaarden

Deelname aan deze wedstrijd staat open voor elke natuurlijke persoon (hieronder genoemd de ‘Deelnemer’), met uitzondering van medewerkers van de Organisator, Bel&Bo en de aan Bel&Bo gelieerde ondernemingen.

De voorgestelde kandidaat zal online solliciteren via de jobsite  www.bel-bojobs.be. In de rubriek ‘Motivatie’ moet de kandidaat de naam van de  deelnemer vermelden. Enkel als dit vermeld is, maakt de deelnemer  kans op de prijs.
Deelnemers jonger dan 18 jaar hebben toestemming nodig van hun ouder/wettelijke vertegenwoordiger om deel te nemen aan de Wedstrijd.
De wedstrijd  is toegankelijk voor iedere persoon, die voldoet aan bovenstaande voorwaarden en de voorwaarden zoals genoemd in artikel 3 en die antwoord heeft gegeven op de gestelde vraag van de Wedstrijd.
De niet-naleving van de deelnemingsvoorwaarden uit onderhavig reglement brengt de nietigheid van de deelname met zich mee.

 

Artikel 3: Wedstrijdverloop

De deelnemers ontvangen een e-mail met de nodige informatie omtrent de wedstrijd.
Deelnemers zoeken een geschikte kandidaat voor de vacature  vermeld in de e-mail.

De vacature is in detail terug vinden op onze jobsite www.bel-bojobs.be.   Onderaan de vacaturetekst kunnen deelnemers de vacature verspreiden via  social media kanalen.
De vacature is ook vindbaar op de Bel&Bo Linkedin en Facebook pagina, evenals op www.indeed.be.

Wordt de kandidaat aangeworven?  Dan schenken we de deelnemer vermeld in de rubriek ‘Motivatie’ 1 jaar gratis Bel&Bo kledij twv €1000.

 

Artikel 4: Prijzen

De wedstrijd bevat de volgende prijs: waardebonnen met een totaalwaarde van €1000. Deze waardebonnen hebben een geldigheidsduur van één jaar en zijn geldig in alle Bel&Bo winkels.
Een winnaar kan dus  1 jaar gratis winkelen bij Bel&Bo (t.w.v. € 1000). De prijs is niet persoonlijk en kan worden gecumuleerd en overgedragen. De gewonnen prijs is niet inwisselbaar in contanten. Indien de waarde van €1000 niet is bereikt binnen het jaar van ontvangst, vervallen de waardebonnen.
De prijs wordt persoonlijk overhandigd.

 

Artikel 5: Aanduiding van de winnaar.

Bij het aanwerven van de kandidaat, wordt de winnaar van de wedstrijd persoonlijk op de hoogte gebracht.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

De Organisator zal alle mogelijke maatregelen nemen met het oog op de naleving van onderhavig reglement en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, indien bij overmacht of gebeurtenissen die buiten zijn wil plaatsvinden of door noodzaak gerechtvaardigd zijn ertoe gedreven wordt de wedstrijd stop te zetten, in te korten, te verlengen, uit te stellen of de voorwaarden ervan te wijzigen. Hij behoudt zich in ieder geval het recht voor om de duur van de deelname te verlengen.
De aansprakelijkheid van de Organisator is beperkt tot het aanbieden van de prijzen. 

 

Artikel 7: Bescherming van gegevens

De Organisator zal ervoor zorg dragen dat uw persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en te verwerken in overeenstemming met Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (cfr. Privacybeleid) . Elke Deelnemer beschikt over een recht tot toegang, rechtzetting en schrapping van zijn persoonlijke gegevens, waarbij hij dit recht ten aanzien van de Organisator kan laten gelden middels een eenvoudige schriftelijke aanvraag die gericht is tot de voornoemde vennootschap via onderstaand adres in Artikel 8.

 

Artikel 8: Aanvaarding van reglement en betwisting van de wedstrijd

De deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van onderhavig reglement. Elke betwisting of klacht met betrekking tot de wedstrijd dient te worden gericht tot de Organiserende Vennootschap op onderstaand adres en zal in overweging worden genomen binnen een termijn van 1 maand te rekenen vanaf de afsluiting van de wedstrijd.

Fabrimode, Bel&Bo
Tav Isabel Van Meirhaeghe
Theo Nuyttenslaan 5
8540 Deerlijk
wedstrijd@bel-bo.be

Op het reglement is de Belgische wet van toepassing en alle geschillen inzake de geldigheid of interpretatie van onderhavig reglement of de uitvoering van de wedstrijd zullen onderworpen worden aan de rechtsbevoegdheid van de Belgische rechtbanken.