Wedstrijdreglement: win een ijsjeskar

Artikel 1: Organiserende vennootschap

Fabrimode nv, hierna “Bel&Bo” genoemd, gevestigd te Deerlijk, Theo Nuyttenslaan 5 organiseert de wedstrijd “Win een ijsjeskar voor jouw communie of lentefeest (hieronder genoemd de ‘Wedstrijd’).

Deelname aan de wedstrijd bij aankoop van €19.99 in de kindercollectie.  De wedstrijd gaat door van 16-29 maart 2020.

Artikel 2: Deelnemingsvoorwaarden.

Deelname aan een wedstrijd staat open voor elke natuurlijke persoon, met uitzondering van:

- medewerkers van Bel&Bo (en de aan Bel&Bo gelieerde vennootschappen),
- de gezinsleden en de familieleden tot in de tweede graad van medewerkers van Bel&Bo (en de aan Bel&Bo gelieerde vennootschappen)

Deelnemers jonger dan 18 jaar hebben toestemming nodig van hun ouder/wettelijke vertegenwoordiger om deel te nemen aan de wedstrijd. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij de toestemming verkregen heeft. Bel&Bo houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door Bel&Bo opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

De niet-naleving van de deelnemingsvoorwaarden uit dit reglement, misbruik, misleiding of deelname ter kwader trouw brengt de nietigheid van de deelname met zich mee. Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen. Deelname aan de wedstrijd kan dmv het invullen van een deelnemingsformulier dat de klant ontvangt bij aankoop van €19.99 in de kidscollectie, dit in één van onze Bel&Bo winkels van 16-29 maart 2020. De wedstrijd is niet van toepassing bij aankopen op de webshop.

Een deelnemer kan meerdere malen deelnemen aan eenzelfde wedstrijd, maar kan slechts één keer winnen tijdens deze wedstrijd.

Artikel 3: Wedstrijdprijzen

Aan de hand van een wedstrijdvraag en schiftingsvraag worden 10 winnaars bepaald.

De wedstrijdprijs is een ijskar die langskomt op een communiefeest, een lentefeest of kortom een feest.

Datum en tijdstip wordt in overleg bepaald, maar zal worden opgenomen vóór juli 2020. Na juli 2020 zullen geen prijzen meer worden uitgereikt of overhandigd.

Bel&Bo geeft geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Bel&Bo kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs of de wedstrijd.

De prijzen zijn persoonlijk en kunnen niet worden gecumuleerd, overgedragen of terugbetaald (ook niet indien zij niet worden opgenomen). De gewonnen prijs is niet inwisselbaar in speciën.

Artikel 4: Aanvaarding van reglement en betwisting van de wedstrijd

De deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van het wedstrijdreglement. Uitslagen en beslissingen van Bel&Bo en de ev. wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Over de uitslag van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

Op het reglement is de Belgische wet van toepassing en alle geschillen inzake de geldigheid of interpretatie van onderhavig reglement of de uitvoering van de wedstrijd zullen onderworpen worden aan de rechtsbevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Bel&Bo is beperkt tot het aanbieden van de prijzen en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een technisch probleem, een probleem bij de leverancier van de ijskar of een incident tijdens het event/feest.

Bel&Bo zal alle mogelijke maatregelen nemen met het oog op de naleving van het algemeen wedstrijdreglement maar kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, indien -bij overmacht of gebeurtenissen die buiten zijn wil plaatsvinden of door noodzaak gerechtvaardigd zijn-  hij ertoe gedreven wordt de wedstrijd stop te zetten, in te korten, te verlengen, uit te stellen of de voorwaarden ervan te wijzigen. Hij behoudt zich in ieder geval het recht voor om de duur van de deelname te verlengen.

Artikel 6 : Aanduiding winnaars

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. Tevens zal er over de uitslag van de wedstrijd worden  gecommuniceerd naar alle deelnemers op de Bel&Bo website (ev. sociale media en/of mail).

Bij weigering van de gewonnen prijs door de deelnemer of bij nietig verklaring van een deelname (een deelname aan de wedstrijd kan geannuleerd worden indien de aankoop een wedstrijdvoorwaarde was en de aangekochte artikelen waardoor een klant recht had op een deelname aan de wedstrijd  werden teruggezonden naar Bel&Bo) vervalt de prijs aan de eerste volgende winnaar (naar gelang de antwoorden op de eventuele schiftingsvraag). 

Artikel 7: Bescherming van gegevens

Bel&Bo zal ervoor zorg dragen dat uw persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en te verwerken in overeenstemming met Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Elke deelnemer beschikt over een recht tot toegang, rechtzetting en schrapping van zijn persoonlijke gegevens, waarbij hij dit recht ten aanzien van Bel&Bo kan laten gelden middels een eenvoudige schriftelijke aanvraag die gericht is tot de organiserende vennootschap via onderstaand adres :
Bel&Bo, t.a.v. klantendienst , Theo Nuyttenslaan 5 , 8540 Deerlijk.

De winnaars van de wedstrijd verlenen Bel&Bo wel de toestemming om, zonder dat deze laatste daartoe enige vergoeding verschuldigd is, foto’s van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van Bel&Bo. De klant geeft door deel te nemen aan de wedstrijd toestemming aan Bel&Bo om de door hem/haar ingezonden/geposte foto's te gebruiken voor online en offline publicatie -en marketingdoeleinden, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking.

De klant die de foto heeft ingezonden/gepost garandeert dat alle personen die worden afgebeeld op de foto hun toestemming hebben verleend voor gebruik van de foto door Bel&Bo voor publicatie -en marketingdoeleinden. Indien minderjarige of onbekwame personen worden afgebeeld garandeert de klant dat de toestemming van de ouders/voogd werd verleend voor gebruik van de foto door Bel&Bo voor publicatie -en marketingdoeleinden. De klant, noch andere afgebeelde personen, kunnen hiervoor aanspraak maken op enige vergoeding.