Stem op Bel&Bo als Beste Winkelketen en webshop en maak kans op mooie prijzen.  Stem nu!  >

Algemene Voorwaarden van Fabrimode NV

Deze Bel&Bo website is eigendom van Fabrimode NV. met zetel in 8540 Deerlijk België. Bel&Bo biedt een volledige collectie trendy kledij en accessoires aan voor de volledige familie.

Maatschappelijke zetel:

Fabrimode NV
Theo Nuyttenslaan 5, 8540 Deerlijk
Belgique

Telefoon Webshop : +32 51 42 30 50
Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: webshop@bel-bo.be

Ondernemingsnummer: 0441904977 RPR KORTRIJK
ING bank REKENING 385-0521824-27
IBAN (voor internationale overschrijvingen): BE48 3850 5218 2427
BIC/ SWIFT: BBRUBEBB

De Algemene Voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op de Bel&Bo shop en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.
Op de Algemene Voorwaarden van Fabrimode NV is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

 

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

 

Aankoop en Betaling

 • De overeenkomst tussen Fabrimode NV en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Fabrimode NV gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan, onder voorbehoud van het recht van de verkoop af te zien zoals hoger  bepaald . Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

 • Fabrimode NV behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

 • Fabrimode NV bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.

 • Betaling van producten gekocht bij Fabrimode NV geschiedt uitsluitend vooraf via de andere voorgestelde betaalmiddelen.

 • De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

 • Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.

 • In geval van niet tijdige betaling is Fabrimode NV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

 • De Algemene voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.


Levering en Levertijden

 • De door Fabrimode NV opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, tenzij de consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met een langere termijn of met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.

 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.

 • Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 • Fabrimode NV levert in volgende landen: België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg

 • Levering geschiedt uitsluitend via DPD tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen. Contactgegevens van DPD kan u vinden op volgende website: www.dpd.be.De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.


Productinformatie

 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Fabrimode NV is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

 • Enkel producten die we effectief in stock hebben worden op de website getoond. Fabrimode NV doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Fabrimode NV u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.

 • De producten aangeboden door Fabrimode NV voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.Het is mogelijk dat Fabrimode NV op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Fabrimode NV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.


Bedenktijd en Retourneren

 • Voor alle producten gekocht bij Fabrimode NV heeft u volgens artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht, een bedenktijd van 14 kalenderdagen.
  Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat de goederen en de verpakking.

 • Er is geen herroepingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte toestand verkeren. Het is uitsluitend toegestaan de producten te passen zoals dit bij het passen van kleding in een winkel gebruikelijk is. Bij producten voorzien van een speciale hygiënesticker of hygiënesluiting geldt herroeping enkel voor zover deze sticker of sluiting niet werd verwijderd of geopend.  Meer info Art. VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht.
  Producten die niet voldoen aan het voorgaande blijven eigendom van de Koper. Meer info naar uitzonderingen van herroepingsrecht.

 • Wanneer u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. Hiervoor kunt u ook gebruik maken van het modelformulier. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. Meer informatie over het annuleren of retourneren van uw bestelling vindt u in de rubriek annuleren, retourneren en ruilen op onze website.

 • De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

 • Fabrimode NV betaalt u het complete aankoopbedrag binnen 14 dagen die volgen op de herroeping terug.
  Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.

 • De Koper moet het terugzendingsbewijs laten valideren door de Post en bijhouden. Niet gefrankeerde zendingen of rembourszendingen worden geweigerd.

 • In het geval de Koper de producten terugbrengt in een Bel&Bo winkel dient de Koper het deponeerbewijs dat hij daar ontvangt bij te houden.

 • Fabrimode NV volgt het  art. VI.50 WER van het Wetboek van Economisch Recht. Bij een retour, wordt de kost voor de standaard levering terugbetaald indien de Koper dit heeft betaald. De rechtstreekse kosten voor retourneren zijn ten laste van de Koper.

 • Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres:
  Fabrimode NV – webshop
  Theo Nuyttenslaan 5, 8540 Deerlijk
  België


Gebreken

 • U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden: Werden de juiste goederen geleverd? Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?

 • De klant verbindt er zich toe om de verkochte goederen bij de levering in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en uiterlijk 48 uren na de levering schriftelijk aan Fabrimode NV te worden gemeld. Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen door de klant nog niet in gebruik werden genomen. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.

 • De klant dient elk verborgen gebrek binnen een termijn van 2 maanden na de vaststelling ervan schriftelijk aan Fabrimode NV mee te delen. Bij gebrek aan dergelijke mededeling, verliest de klant zijn recht om een vordering wegens verborgen gebrek in te stellen. De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van Fabrimode NV.

 • De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van de goederen. De wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van de goederen aan de consument. Wanneer u zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dan dient u aan te tonen dat u het geleverde goed bij Bel&Bo heeft aangekocht. U mag het bewijs van uw aankoop leveren met alle middelen van gemeen recht.

 • In ieder geval zal u geen aanspraak op enige garantie kunnen maken:
  voor normale slijtage van het product, bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het product of bij gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, bij het niet naleven van de gebruiks- en/of onderhoudsinstructies, bij beschadiging van het product door opzet of nalatigheid, indien het product door u werd gewijzigd of bij tussenkomst door een niet door Bel&Bo aangewezen derde, bij commercieel gebruik.


Overmacht

 • Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Fabrimode NV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Fabrimode NV niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

 • Fabrimode NV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Fabrimode NV haar verbintenis had moeten nakomen.

 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Fabrimode NV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Fabrimode NV niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


Prijzen

 • Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW. De verzendingskosten worden apart vermeld, voordat u definitief afrekent.

 • Indien de prijsweergave fout is ten gevolge van een technische fout, is er tussen partijen geen overeenkomst tot stand gekomen; de klant kan hier geen rechten aan ontlenen.

 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.


Preventie Namaak

 • Fabrimode NV biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.


Intellectuele eigendomsrechten

 • De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Fabrimode NV of rechthoudende derden.


Vragen en klachten

 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

 • Fabrimode NV behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.

 • Klachten en/of vragen kunnen ingediend worden door een mail te via ons online formulier.

 • Klachten kunnen ook online ingediend worden bij de Europese Commissie d.m.v. het ODR platform.


Geschillen

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.

 • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Fabrimode NV, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Kortrijk, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.


Gedragscodes


Privacy

 

Beperking van aansprakelijkheid

 • De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

 • Fabrimode NV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Fabrimode NV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. 

 • De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Fabrimode NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

 • Fabrimode NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

 • De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 

 • Fabrimode NV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.