Ons privacy beleid

 

Algemeen

Het is voor ons belangrijk dat onze klanten ons moeiteloos kunnen vertrouwen. We maken er dan ook een punt van om de persoonlijke levenssfeer zo veel als mogelijk te beschermen. Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en jou een optimale service te kunnen bieden verzamelen we bepaalde persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers van onze diensten. Het spreekt voor zich dat we met deze gegevens heel voorzichtig omspringen, we beheren deze gegevens op een veilige en respectvolle manier.

Over welke gegevens het dan juist gaat, hoe lang we deze bijhouden en voor welke doeleinden kan je hieronder lezen in ons privacybeleid dat opgesteld is met inachtneming van de GDPR-regels. Iedereen moet controle hebben over zijn eigen persoonsgegevens en daarom willen we iedereen de kans geven om te beslissen welke gegevens je met ons wil delen en welke niet.

De wet van 30 juli betreffende “de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens” (die wij hierna “de GDPR-wet” noemen en de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten regelen de bescherming van je persoonsgegevens. Wij engageren ons onze plichten na te leven en je rechten te respecteren telkens wanneer wij je gegevens verwerken. Indien je dieper wil ingaan op dit onderwerp raden wij je aan de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen.

 

1. Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.
De Belgische vennootschap Fabrimode NV met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Theo Nuyttenslaan 5 (hierna genoemd “Bel&Bo”)  treedt op als de verwerker van je persoonlijke gegevens.

 

2. Welke soorten persoonlijke gegevens verzamelen we?

Onder persoonlijke gegevens, oftewel ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon (de ‘betrokkene’) betrekking hebben. Dit zijn gegevens die je ons doorgeeft, bijvoorbeeld wanneer je een bestelling plaatst, contact opneemt met onze klantendienst of wanneer je deelneemt aan wedstrijden. Daarnaast is het ook mogelijk dat we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen uit externe bronnen of via derden.
Meer concreet kan dit om gegevens gaan zoals contactgegevens met naam, adres, leeftijd, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, taalvoorkeur, e-mailadres, gezinssamenstelling, betalingsgegevens etc.
Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen en diensten beter af te stemmen op je persoonlijke behoeften.
Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over je raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen of seksuele voorkeuren.

 

3. Waarom verwerken wij je gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Daarbij verwerken we altijd alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om het door ons beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsdata:

 • -      met verkregen toestemming;
 • -      in uitvoering van een contract;
 • -      om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting;
 • -      in het geval dat Bel&Bo een gerechtvaardigd belang heeft dat zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkene.

 

De volgende doelstellingen vereisen dat we gebruik maken van jouw persoonsgegevens:

 • -      het creëren en beheren van je persoonlijke account bij Bel&Bo;
 • -      om je bestellingen en retours te verwerken via onze online diensten;
 • -      om tekstberichten over de leverstatus te kunnen bezorgen;
 • -      om contact te kunnen opnemen indien er zich wijzigingen of problemen zouden voordoen met de levering van je artikelen;
 • -      om wijzigingen in onze diensten te laten weten;
 • -      om je aanbiedingen te sturen zoals nieuwsbrieven, promoties en nieuwe aanbiedingen;
 • -      om wedstrijden te organiseren;
 • -      om jouw klantengetrouwheid te belonen;
 • -      om je account te beheren om kredietcontroles uit te voeren;
 • -      om gerichte marketing te sturen;
 • -      om je punten te berekenen waarop je recht hebt als klant.

 

4. Hoe beveiligen wij je gegevens?

Wij staan ervoor garant dat het beveiligingsbeleid dat wij voeren bij de verwerking van persoonsgegevens steeds voldoende is, volgens de huidige stand van de techniek, om ons te wapenen tegen een ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of verlies.
Om aankopen met de kaart zo veilig mogelijk te laten verlopen wordt de informatie via een beveiligde verbinding verstuurd zodat derden je persoonlijke gegevens niet kunnen lezen.

 

5. Confidentialiteit

Om voormelde doelstellingen te kunnen bereiken hebben alleen personen die daartoe een machtiging verkregen hebben toegang tot de persoonsgegevens. Die personen mogen de gegevens dan ook alleen maar verder verwerken indien dit noodzakelijk is voor het bereiken van die doelstellingen.
Bel&Bo garandeert dat het voldoende praktische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de vertrouwelijkheid van gegevens in haar interne werking te verzekeren.

 

6. Verkopen we je gegevens aan derde partijen of geven we je gegevens door?

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden tenzij:

 • -     aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen Bel&Bo;
 • -     dit vereist is voor onze dienstverlening;
 • -     er een wettelijke verplichting op ons rust;
 • -     er een gerechtvaardigd belang is voor Bel&Bo of de betrokken derde;
 • -     wij daarvoor de toestemming van jou verkrijgen.


In geval van internationale doorgifte van persoonsgegevens beschermen wij je gegevens volgens het beschermingsniveau dat is vereist door de Europese regelgeving.
Wij kunnen anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering gebruiken. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.


7.
Wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

De gebruiker kan steeds op eenvoudig verzoek zijn/haar persoonsgegevens inkijken, laten verbeteren of laten verwijderen.
Bovendien heeft de gebruiker het recht om op elk tijdstip te vragen om zijn/haar gegevens niet langer te gebruiken voor doeleinden van direct marketing.
De gebruiker kan hiervoor steeds mailen via het online formulier of melden via 051 42 30 50.

7.1 Recht op toegang en inzage
Je hebt het recht om op elk moment informatie te verkrijgen over jouw persoonsgegevens evenals hoe we deze gegevens gebruiken.

7.2 Recht op verbetering
Je hebt het recht om van ons de rectificatie en/of het vervolledigen van jouw foutieve respectievelijk onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.

7.3 Recht op vergetelheid
In onderstaande gevallen heb je het recht om ons te verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen:

 • -     Indien jouw persoonsgegevens niet langer vereist zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • -     Indien je jouw toestemming voor de verwerking intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking;
 • -     Indien je op rechtmatige wijze bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • -     Indien jouw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • -     Indien een wettelijke verplichting aangeeft dat jouw persoonsgegevens verwijderd dienen te worden.
 • -     In bepaalde gevallen is het niet mogelijk om tegemoet te komen aan het verzoek om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Zo is het namelijk wettelijk verplicht om facturen gedurende zeven jaar bij te houden.


7.4 Recht op beperking van de verwerking
Je hebt het recht om ons te verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken in onder meer de volgende gevallen:

 • -     Indien je de juistheid van jouw persoonsgegevens betwist;
 • -     Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens onrechtmatig is;
 • -     Indien jouw persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een rechtsvordering.


7.5 Recht op bezwaar tegen de verwerking
Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing of profileringsdoeleinden. Jouw persoonsgegevens zullen niet langer verwerkt worden tenzij de verantwoordelijke voor de verwerking dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene.

7.6 Recht op gegevensoverdracht
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in een gestructureerde, gangbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je ook het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of door ons te laten overdragen indien dit technisch mogelijk is.

7.7 Recht op het intrekken van jouw toestemming
Je hebt het recht om jouw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.


8. 
Blijf op de hoogte van aanpassingen

Het spreekt voor zich dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren doorheen de tijd ten gevolge van gewijzigde wetgeving, technische vooruitgang, … Bel&Bo behoudt zich dan ook het recht voor om dit privacybeleid aan te passen in de toekomst indien nodig. Wanneer dit gebeurt zal het zijn/haar gebruikers hiervan op gepaste wijze op de hoogte brengen via de bestaande apps en/of de websites van Bel&Bo.

Bel&Bo
Theo Nuyttenslaan 5
8540 Deerlijk


9. Bewaring van de gegevens en de overeenkomst

Uw gegevens en de overeenkomst worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
De servers van de webshop van Bel&Bo bevinden zich op volgend adres:

Barbara Strozzilaan 251
1083HN Amsterdam


10. 
Cookies

Om uw winkelmandje op te kunnen slaan, maken wij gebruik van een zogenaamd cookie. Deze wordt 2 weken opgeslagen.
Net als alle webshops houden we bovendien door middel van een cookie bij welke pagina's worden bezocht en hoe intensief onderdelen van Fabrimode NV worden gebruikt. Zo kunnen we onze site nog beter aanpassen aan uw wensen. Wij gebruiken deze gegevens nadrukkelijk niet om een profiel van onze bezoekers samen te stellen.


11. 
Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


12. 
Veiligheid

Fabrimode NV heeft de nodige maatregelen genomen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site en betalingen in alle veiligheid te laten uitvoeren.
Met behulp van SSL (beveiligde server) worden de transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.

Wie een online bestelling plaatst op deze site en kiest voor online betaling via Visa, Master Card of Bancontact/MisterCash zal gevraagd worden het nummer van de kaart op te geven. De verwerking van deze transactie wordt uitgevoerd door de gecertifieerde betaalprovider Ingenico ePayments dat instaat voor een 100% veilige transactie. De medewerkers van Fabrimode NV krijgen uw kredietkaart nummer niet te zien. Deze website bevat links naar andere sites die geen onderdeel zijn van Fabrimode NV is derhalve niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze andere internetsites omgaan met de privacy van hun bezoekers.

Als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens of over de veiligheid van deze website, contacteer ons dan via het online formulier.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met Fabrimode NV of Het Comité van Toezicht van het BDMV (e-mail: comite@bdma.be of per post op dit adres: BDMV/Comité van Toezicht, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B 46, 1020 Brussel). 

 

 

Dit privacy beleid is opgesteld met inachtneming van de GDPR-regels.